ISSN 1337-8481

Vedenie mesta ignoruje aj štátny sviatok a sídlo samosprávy je bez štátnych vlajok aj dnes.

Sereď  /  Je nedeľa 17. novembra  2019.  Slovenská republika (mestá a obce) po spomienkových podujatiach na mimoriadne významné udalosti z pred  30-tych rokov, dnes oslavuje okrúhle výročie Nežnej revolúcie. Dnes je štátny sviatok.

Zákony SR a vykonávacie predpisy presne určujú kedy, kde a ako sú povinné štátne inštitúcie, samosprávne kraje, mestá a obce používať štátne symboly.

“Štátne orgány ustanovizne a orgány územnej samosprávy používajú štátnu vlajku pri príležitosti štátnych sviatkov a dní významných pre štát. Štátne orgány SR ňou označujú budovy, v ktorých sídlia aj mimo týchto príležitostí. Štátna vlajka sa nesmie používať poškodená ani zašpinená.”

V článku publikovanom pod titulom “Vedenie Mesta Sereď dnešný štátny smútok odignorovalo. Stožiare pred MsÚ sú bez vlajok” sme sa dozvedeli, že Mesto Sereď si pamiatku dvanástich obetí tragickej dopravnej nehody počas štátneho smútku vyhláseného Vládou SR neuctilo ani len vyvesením štátnej zástavy pred MsÚ.

Ak si občan myslel, že to je asi tak vrchol arogancie, necitlivosti a ignorácie celospoločenského diania vedením mesta, tak sa skutočne mýlil. Mesto  Sereď pod vedením primátora a štatutára  Ing. Martina Tomčányiho evidentne ignoruje aj dnešný štátny sviatok, ktorý je na  17. novembra vyhlásený zákonom.

Dnes ráno krátko po siedmej hodine sa parkovisko pred MsÚ rýchlo zaplnilo autami odparkovanými ľuďmi, ktorí išli do kostola. Asi o 7:10 pred MsÚ bola privolaná hliadka Mestskej polície, ktorá fotograficky zadokumentovala plne funkčné stožiare, no opätovne bez štátnej zástavy.

Zástavy sa nenachádzajú ani na stožiaroch pred starou budovou  MsÚ a úrad ako sídlo miestnej samosprávy nie je  v tento pre krajinu významný deň označené ani štátnymi vlajkami. Ignoruje primátor a štatutár mesta  Tomčányi  štátny sviatok vedome, alebo  aktívnu a intenzívnu sebaprezentáciu svojej osoby pri tejto príležitosti považuje za nadradenú štátnemu sviatku a ako oslavu 30.-teho výročia Nežnej revolúcie za postačujúcu?

Odpoveď na otázky sme sa opätovne pokúsili hľadať  telefonicky  u primátorovho hovorcu a zástupcu, no  Ľubomír Veselický ako obyčajne mobil nedvíhal.

– – –

Čo hovorí príslušný zákon?

Spôsob používania štátnej vlajky

§ 8
(1) Štátne orgány, ozbrojené sily, bezpečnostné zbory, Hasičský a záchranný zbor a orgány územnej samosprávy označujú štátnou vlajkou budovy, v ktorých sídlia, štátne orgány označujú aj úradnú miestnosť najvyššieho predstaviteľa.
(2) Štátna vlajka sa používa pri príležitosti štátnych sviatkov.
(3) Okrem príležitostí uvedených v odseku 2 sa štátna vlajka používa aj na výzvu, ktorú vydáva
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o významnú oficiálnu príležitosť celoštátneho charakteru (napr. oficiálna návšteva najvyššieho predstaviteľa iného štátu),
b) obec, ak ide o oficiálnu príležitosť miestneho charakteru (napr. oslavy výročia založenia obce).
(4) Výzva na použitie štátnej vlajky podľa odsekov 2 a 3 obsahuje dôvod vlajkovej výzdoby a údaj o jej začiatku a konci.
(5) Štátna vlajka sa vztyčuje na vlajkový stožiar.
(6) Pri medzinárodných podujatiach v Slovenskej republike sa pri nepárnom počte vlajok štátna vlajka umiestňuje uprostred, pri párnom počte na ľavej strane z čelného pohľadu v prostrednej dvojici.
(7) Ak ide o významnú udalosť Slovenskej republiky alebo o významnú udalosť miestneho charakteru, používa sa vždy štátna vlajka; popri nej sa používa štátna vlajka iného štátu vtedy, ak je prítomná oficiálna delegácia iného štátu. V takom prípade sa používa štátna vlajka na čestnejšom mieste, vľavo z čelného pohľadu.
(8) Ak sa používa štátna vlajka spolu s vlajkou obce, obidve sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.
(9) Na štátnej vlajke, ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy a pod. Stožiar štátnej vlajky na verejnom priestranstve sa umiestňuje vpravo od rečníckeho pultu pri pohľade od tohto pultu.
(10) Pri štátnom smútku sa štátna vlajka spúšťa do pol žrde. Pri smútočnom obrade sa z rakvy sníma pred jej spustením do hrobu alebo žiaroviska.
(11) Štátna vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.
(12) Štátna vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pomaly a dôstojne; pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
(13) Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté zvyklosti pri označení budov diplomatických misií, stálych misií a konzulárnych úradov cudzích štátov a zvyklosti pri medzištátnych rokovaniach a pod.
§ 9
Vlajková výzdoba sa začína najneskôr o 18.00 hodine dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti a skončí sa najskôr o 8.00 hodine nasledujúceho dňa. Obce upravujú trvanie vlajkovej výzdoby primerane.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články