ISSN 1337-8481

Poslanci MsZ schválili výrazné zvýšenie daní. Bol tento krok nevyhnutný ? – pýta sa občan verejne

Obyvateľ mesta Sereď požiadal Seredonline.sk o zverejnenie žiadosti zaslanej podľa zákona 211/2000 Z.z. Mestskému úradu v Seredi. List zverejňujeme v plnom znení bez akýchkoľvek zmien.

“p. Majko prosím o zverejnenie mojej požiadavky pre Mesto Sereď z titulu Zák.č. 211/2000 Z.z.

s úctou JUDr. Skubeň”

– – –

Mestský úrad

SEREĎ

info.@sered.sk

podatelna@sered.sk

 

Vec :  žiadosť v zmysle Zák. č. 211/2000 Z.z.  „ o slobodnom prístupe k informáciám“ 

 -z a s l a n i e.

 

Vyššie citovaný zákon ustanovuje nasledovné :

1/ právo požadovať informácie má každý občan, bez toho aby zdôvodňoval na aký účel

    ich chce získať.

2/ Sprístupňovať informácie majú povinnosť v zmysle cit. Zákona obce, atď…….

3/ Základným princípom podávania informácií je „ čo nie je tajné, je verejné „

4/ Sprístupniť požadované informácie písomne  musí povinná osoba bez zbytočného 

    odkladu najneskôr do 8 pracovných dní (osem dní) od podania  žiadosti.

 

     Ako občan mesta Sereď a zároveň aj daňový poplatník som sa dozvedel, že Mestský úrad Sereď zvyšuje všetky dane, ktoré patria do jeho pôsobnosti až o 100%. V danom prípade vzniká  oprávnená požiadavka na podanie presnej a hodnovernej správy z akého dôvodu bolo takéto razantné navýšenie odsúhlasené mestským zastupiteľstvom.

Zrejme navrhovateľ zvýšenia dane si neuvedomil, alebo zámerne ignoroval skutočnosť, že v meste Sereď žije veľká časť obyvateľstva ktorá je v dôchodkovom veku a takéto razantné zvýšenie daňovej povinnosti veľmi zasiahne do ich rodinných rozpočtov a tým aj výrazne sa znížia ich denné oprávnené potreby, ktoré sú dôležité pre pokojný život v starobe.

Predkladateľ citovaného návrhu, ktorý poslanci ako zástupcovia občanov, ktorých povinnosťou je dbať na spokojný život občanov a obhajovať ich oprávnené záujmy bez problémov  odobrili a tým umožnili aby mestský úrad Sereď naďalej nehospodárne šafáril z verejnými financiami ako : 65.000.- odmeny pre prednostu, cca 150.000.- neoprávnene vyplatené odmeny pre Veselického a pod.

 

Vzhľadom k uvedený skutočnostiam ako aj z titulu neinformovanosti občanov o takomto dehonestujúcom  nariadení žiadam v súlade so Zák.č. 211/2000 Z.z.  o odpoveď na nižšie položené otázky :

 

1/ Z akého dôvodu vedenie mesta podalo takýto návrh ?

2/ Prečo takýto návrh bol schválený, keď poslanci ho neprerokovali s občanmi a

     nevysvetlili jeho účelnosť ?

3/ Koľko finančných prostriedkov má Mestský úrad ročne k dispozícii a ako bolo s

    nimi naložené ? 

4/ Hospodári mestský úrad s deficitom a ak áno prečo sa do takéhoto deficitu dostal ?

5/ Prečo chce mestský úrad použiť verejné zdroje cca 3 mil. na rekonštrukciu 

    futbalového  štadióna, ktorý výsadne využíva súkromný futbalový klub ? A pritom

    tam nechodí drvivá väčšina  občanov – daňových poplatníkov ?  ( cca 95% )

6/ Podľa zistených informácií  „prečo chce mestský úrad Sereď poskytnúť dotáciu

    súkromnému tenisovému klubu vo viac stovák tisíc eur ?  (cca 700.000.- eur )

 

  druhá strana

 

   Žiadam aby odpoveď na mnou položené otázky mi bola oznámená nasledovne :

 

1/  elektronickou poštou na  „ e-mailovú adresu  –  judr.skuben@post.sk  „

2/ v zákonom stanovenej dobe

 

V Seredi dňa 01.12.2019

 

                                                                           s úctou

                                                                          JUDr. Ladislav Skubeň,

                                                                         

 

Mestský úrad_JUDr.Skuben

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články