Kto a prečo chystá výrazné obmedzenia práv poslancov mestského zastupiteľstva v Seredi?

0
25

Sereď / Už vo štvrtok budú opätovne rokovať poslanci MsZ. Program zastupiteľstva je pomerne bohatý, no skrýva aj niekoľko perličiek, ktoré ak schvália poslanci, tak sami seba znovu oberú o právomoc, ktorá im doteraz prináleží. A bude úplne jedno, či to bude z neznalosti, nepochopenia veci a dôležitosti vyváženého rozdelenia “moci” v meste, alebo správnej motivácie niektorých poslancov.

O čo ide?

Konkrétne o bod 14 F s názvom: “Dodatok č. 3 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.” Spracovateľmi a predkladateľom návrhu obsiahnutého v bode rokovania sú  prednosta MsÚ  Ing. Tibor Krajčovič a JUDr. Ing. Daniela Vargová.

Už z obsahu názvu bodu vyplýva výrazná snaha predkladateľa upraviť pre volených zástupcov záväzné zásady hospodárenia v meste a spôsob nakladania s mestským majetkom. Pre veci neznalých, tento dokument je akoby  “Ústava mesta” určujúca pravidlá, ako napr. kto, ako, kedy a začo  predá mestskú budovu, pozemky a iný majetok mesta, ale aj za akých podmienok môže byť podpísaná nájomná zmluva a pod.

U tém predkladaných poslancom pri ktorých sa jedná o majetok mesta a nakladanie  s ním,  po nevýhodnej zmluve na prenájom tepelného hospodárstva, predaja budovy bývalého predškolského zariadenia výrazne pod cenu znaleckého posudku a tiež prenájmu budovy Sokolovne na 50 rokov s vysokými záväzkami mesta, treba byť obzvlášť na pozore.

Ako má predkladateľ záujem Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta upraviť, sme sa spýtali poslanca MsZ  Mgr. Tomáša Karmažína.

“Predmetný bod rokovania som si naštudoval podrobne. Ak schválime zmenu podľa dodatku č.3, tak významným spôsobom zmenšíme (oklieštime) kompetencie poslancov MsZ a rozhodovať budú iba 5, resp. traja (nadpolovičná väčšina), čo reálne môže znamenať, že z 5 člennej komisie  pri neúčasti dvoch, rozhodne nadpolovičná väčšina z troch prítomných a teda dvaja poslanci. Ostatní poslanci sa takto stanú iba štatistami a o naložení s majetkom mesta napr. v hodnote rádovo stoviek tisíc Eur  budú na zastupiteľstve iba informovaní.

Momentálny stav je taký, že o nakladaní s majetkom mesta rozhoduje Mestské zastupiteľstvo ako celok, teda nadpolovičná väčšina z 19 poslancov.

Pýtam sa, prečo má prednosta úradu Krajčovič a právnička Vargová záujem vôbec takýto takýto bod rokovania ZNOVU predložiť a čo týmto sledujú?

Takýto bod bol totiž už  13. decembra  2019 na rokovanie predložený, no samotná legislatívno právna komisia sa s takýmto návrhom nestotožnila (neschválila ho)  a ústami jej predsedkyne  JUDr. Edity Červeňovej navrhla bod z rokovania MsZ stiahnuť, k čomu aj došlo.”

Poslanec Karmažín sa teda na rokovanie pripravuje a na rozdiel od niektorých kolegov aj chápe, o čom budú poslanci rokovať a hlasovať.

Poslanec MsZ Kurbel nám telefonicky povedal toto:

“Áno, materiálov na rokovanie MsZ som zistil, že  tento mimoriadne dôležitý bod vo vzťahu k ochrane majetku mesta je prednostom Krajčovičom a právničkou Vargovou opätovne predkladaný na rokovanie poslancom. Naozaj sa zamýšľam, kto za tým je a čo týmto sleduje?

Ako poslanci MsZ sme verejne občanom sľúbili, že budeme hájiť záujmy mesta a chrániť jeho majetok. Preto  mi pripadá mimoriadne čudné, že je tu znovu navrhovaný dodatok, ktorý de facto poslancom uberie možnosť kontrolovať nakladanie s majetkom mesta a obhajovať verejný záujem. Poslanci ktorí nebudú členmi komisie, o možnosť rozhodovania o majetku mesta v podstate prídu. Ja za takýto návrh nezahlasujem a vyzývam aj ostatných kolegov, aby ho opätovne odmietli.”

Z vyjadrení poslancov MsZ Karmažína a Kurbela je zrejmá snaha významným spôsobom meniť pravidlá v nakladaní s majetkom mesta.

Čo povedala o stave platnom teraz hlavná kontrolórka Mgr. Horváthová na rokovaní MsZ    13. decembra 2019? (2.časť nahrávky rokovania MsZ z decembra 2019 – od 19.30 minúty)

“Napriek tomu, že bola schválená komisia pri priamom predaji, táto komisia nebude rozhodovať, nebude jej stanovisko záväzné tak ako pri obchodnej verejnej súťaži. Bude rozhodovať tak či tak mestské zastupiteľstvo.”

Ak by poslanci vo štvrtok schválili predkladaný doplnok k  Zásadám  hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, tak by už nerozhodovali všetci poslanci  MsZ, ale len členovia komisie a ako sme uviedli už vyššie, mohlo by sa stať, že by to boli iba dvaja poslanci.

Toto chceme dosiahnuť?

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno