piatok, 25. septembra, 2020
ISSN 1337-8481

Kto má záujem de facto znefunkčniť komisiu na ochranu verejného záujmu?

Sereď / Zajtrajšie rokovanie MsZ má priniesť ešte jednu podstatnú zmenu a tou je nový rokovací poriadok pre členov Komisie na ochranu verejného záujmu. Ide o jedinú komisiu, ktorej ustanovenie je povinné zo zákona  a už to hovorí o jej dôležitosti.

Komisia zriadená Mestským zastupiteľstvom má za úlohu kontrolovať napĺňanie účelu  Ústavného zákona   357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Čo je účelom tohto zákona v praxi? Na túto otázku nám najlepšie odpovie citácia predmetného zákona:

(1) Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.

(2) Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie

a) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva verejnému funkcionárovi z výkonu jeho funkcie,

b) žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,

c) sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný styk so…

d) nadobúdať majetok od štátu inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe; to sa vzťahuje aj na blízke osoby verejného funkcionára,

e) uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve alebo nadobúdať akcie na doručiteľa inak ako dedením,

f) používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu,

g) používať symboly spojené s výkonom svojej funkcie na osobný prospech.

– – –

Podstatnou úlohou komisie je tiež kontrola majetkových priznaní, daňových priznaní a ostatných dokumentov povinne odovzdávaných  verejnými činiteľmi každý rok. Opakujem a zdôrazňujem – kontrolovať !! Vychádzajúc z nám známych informácií, predmetná komisia v Seredi prakticky nikdy odovzdané obálky neotvárala, ich obsah nekontrolovala a tak v nich technicky môžu byť naskladané noviny z danej doby, či v horšom prípade hárky (dúfajme že nie použitého) toaletného papiera.Vychádzajúc z dostupných informácií, prvé otvorenie obálok sa konalo  cca v druhej polovici uplynulého roka a to na základe žiadosti novinára a následne na našu žiadosť.

Vychádzajúc z informácií odborníkov, komisia si teda neplnila úlohu stanovenú jej príslušným zákonom. Našťastie táto komisia pracuje tzv. kontinuálne a tak “nie je všetkým dňom koniec”.

Tohto si je ale vedomý aj predkladateľ (mestská právnička  JUDr.Ing. Daniela Vargová ako zhotoviteľ) nového rokovacieho poriadku – časť prijímanie uznesení predmetnej komisie, ktoré majú vyzerať takto:

1. Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. V jednotlivom prípade komisia môže rozhodnúť, že je spôsobilá rokovať a uznášať sa len vtedy, ak sú na jej rokovaní prítomní všetci členovia komisie. 2. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas všetkých prítomných členov komisie, ak v tomto rokovacom poriadku nie je uvedené inak. 3. Na prijatie uznesenia, ktorým sa a) rozhoduje o organizačno-technických otázkach rokovania komisie alebo b) ukladajú úlohy členom komisie alebo c) požaduje súčinnosť odborného aparátu mestského úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie.

Z uvedeného je možné  úplne jasne vidieť snahu významným spôsobom v podstate znemožniť odhlasovanie akéhokoľvek podania na základe zistení komisie (teda porušenia Ústavného zákona) už samotnému Mestskému zastupiteľstvu, ktoré by malo konať. Pri uvedenom treba dodať, že pri “pretriasaní”  odhalení komisie na rokovaní MsZ, by sa odhalenia okamžite stali verejnými, čo pravdepodobne niekomu ľudovo povedané “nevonia”. Takýto rokovací poriadok by de facto komisiu znefunkčnil a odhlasovaním tohto bodu poslanci MsZ na návrh predkladateľa znemožnia účinnú prevenciu pred korupciou a zneužívaním moci a mesto vrátia takpovediac do doby totality.

Dnes, ale aj do budúcnosti je dôležité pýtať sa, komu a prečo tak veľmi záleží na tom, aby komisia bola prakticky nefunkčná a nemohla konať, resp. mala neskutočne sťaženú svoju prácu.

Ak by sme to mali povedať úplne polopate, komisia má byť pre občana garantom, že môže “kľudne spať”, lebo konanie volených zástupcov a presadzovanie verejného  záujmu je pod skutočnou a nie len fiktívnou kontrolou.

– – –

K zverejneným materiálom vyžiadaným v súlade so zákonom 211/2000 Z.z. týkajúcim sa  majetkových priznaní primátora Tomčányiho a ním odovzdaných ostatných dokumentov  budeme venovať samostatný článok, možno dokonca samostatnú diskusnú reláciu za účasti odborníkov, keďže primátorom podané podklady sú povedané jemne – zvláštne a osoba povinná, teda  MsU, dokonca pravdepodobne účelovo zamlčala časť materiálov, ktoré podľa zákona zverejniť bola povinná.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články