Vyhodnotenie činností na úseku požiarnej prevencie za rok 2019 v Trnavskom kraji

0
33

KR HaZZ Trnava |MM|  V roku 2019 vykonali príslušníci oddelení  požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev HaZZ v Trnavskom kraji spolu 725 protipožiarnych kontrol v právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch, pri ktorých zistili 3578 nedostatkov. Celkovo podľa štruktúry bolo zistených 1610 organizačných nedostatkov a 1968 technických nedostatkov pri kontrolnej činnosti, čo potvrdzuje zameranie kontrolnej činnosti najmä na technické zariadenia, stavebnú bezpečnosť objektov, skladovanie a manipuláciu s horľavými látkami, kvapalinami a pod.

Okrem protipožiarnych kontrol vykonali okresné riaditeľstvá aj 66 kontrol obcí vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, pri ktorých bolo zistených 52 nedostatkov.

Podľa štruktúry zistených nedostatkov pri vykonaných protipožiarnych kontrolách  bolo zistených v oblasti organizačného zabezpečenia 1610 nedostatkov. Najčastejšie nedostatky sa týkali spracovania dokumentácia ochrany pred požiarmi, aktualizácie vedenej dokumentácie, umiestňovania dokumentácie ochrany pred požiarmi na viditeľných a dostupných miestach a pod.

Ďalšie oblasti, v ktorých boli zistený vysoký počet nedostatkov sú   požiarne zariadenia a prostriedky a horľavé kvapaliny a plyny-  v týchto dvoch oblastiach bolo zistených spolu 1645 nedostatkov. Najčastejšie nedostatky boli zistené v nezabezpečovaní kontroly prenosných hasiacich prístrojov a ďalších požiarnych a požiarnotechnických zariadení vrátane požiarnych vodovodov, nedodržiavania trvalého prístupu k týmto zariadeniam , v horľavých kvapalinách a plynoch najmä nedostatky pri skladovaní týchto horľavých látok a nedodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii protipožiarnej bezpečnosti stavieb určených na skladovanie horľavých kvapalín.

Ďalšími problematickými oblasťami vzhľadom na počty zisťovaných nedostatkov je najmä stavebné riešenie objektov a dodržiavanie kritérií protipožiarnej bezpečnosti stavieb– zistených 215 nedostatkov, vykurovanie a s tým spojená kontrola  a čistenie komínov – zistených 79 nedostatkov.

Za porušovanie povinností, ktoré vyplývajú z predpisov o ochrane pred požiarmi podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov uložili príslušníci OR HaZZ  Trnavského kraja za  rok 2019 spolu 22 pokút v celkovej sume 13.800 Eur.

Najviac pokút uložilo OR HaZZ v Senici- 8 v celkovej sume 5 400 Eur, OR HaZZ v Galante uložilo 6 pokút v  celkovej sume 4 000 Eur.

V Trnavskom kraji boli v roku 2019 riešené 2x priestupky fyzických osôb(OR HaZZ Trnava a OR HaZZ Piešťany). Boli riešené štyri rozkazné konania na OR HaZZ v Trnavskom kraji. V blokovom konaní bolo uložených 23 blokových pokút v celkovej sume 440 Eur, čo je viac  počtom aj  celkovou sumou ako v roku 2018.

Inštitút zastavenia prevádzky  bol uplatnený v Trnavskom kraji 1x ( OR HaZZ v Trnave), vylúčenie veci z používania nebolo v r. 2019  v Trnavskom kraji uplatnené.

Neoddeliteľnou súčasťou práce oddelení požiarnej prevencie v Trnavskom kraji je aj posudzovanie a vyjadrovanie sa ku projektovým dokumentáciám k územnému a stavebnému konaniu a účasť na kolaudáciách stavieb. V r. 2019 bolo vydaných v Trnavskom kraji  spolu 2655 vyjadrení k územnému, stavebnému a kolaudačnému konaniu. Z toho bolo 2296 vyjadrení súhlasných a 359 vyjadrení nesúhlasných, pričom bolo zistených  spolu 1284 nedostatkov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Najviac vyjadrení vydali OR HaZZ v Trnave a  Dunajskej Strede.

Dôležitou súčasťou  práce oddelení požiarnej prevencie je aj preventívno výchovná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi.  V roku 2019 boli priebežne vykonávané ukážky hasičskej techniky spojené s besedami pre deti zo základných a stredných škôl, boli zverejňované články v regionálnej a celoslovenskej tlači. Pri príležitosti sezónnych akcií, ako napríklad ochrana lesov pred požiarmi boli organizované porady so zainteresovanými zložkami a pre mestá a obce Trnavského kraja boli spracované a odvysielané rozhlasové relácie v mestských a obecných rozhlasoch.

Vyhodnotenie požiarovosti za rok 2019 Vyhodnotenie zásahovej činnosti za rok 2019

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno