piatok, 25. septembra, 2020
ISSN 1337-8481

“Parkovacie miesta stratili charakter verejného záujmu potom, čo boli prenajaté na súkromné účely.” – zo správy hlavnej kontrolórky.

Sereď / Z podnetov a názorov poslancov MsZ – Michal Hanus.

Michal HANUS, poslanec MsZ v Seredi

Píše sa rok 2012, konkrétne 12. 12. 2012 a vtedajší konateľ spol. Správa majetku Sereď, s.r.o. (ďalej len SMS) pán Krajčovič, podpisuje zmluvu s primátorom mesta p. Tomčányim o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 50.000eur.
http://transparentne.sered.sk/zmluvy/sms/2012/20140114152755.pdf
Finančné prostriedky sa podľa zmluvy majú použiť v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vybudovanie parkoviska na Garbiarskej ulici – „Úprava nádvoria bývalej ZŠ na ul. Garbiarska“. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. V tomto prípade to bolo parkovisko na Ulici Garbiarskej, teda vo verejnom záujme obyvateľov mesta Sereď. Dňa 25. 01. 2016 bola podpísaná už novou konateľkou SMS p. Vargovou podnájomná zmluva na podnájom troch parkovacích miest na Garbiarskej ulici. Dňa 01. 02. 2019 opäť podpísala zmluvu, tentokrát zmluvu o prenájme s nájomcom na sedem parkovacích miest na Garbiarskej ulici. Obe zmluvy majú toho veľa spoločného. Nájom za jedno parkovacie miesto je 87,50eura na rok, ako aj takmer identický bod. 4 oboch zmlúv: „Zmluvné strany sa dohodli, že podnájomník začne uhrádzať nájomné až po skolaudovaní stavby – Polyfunkčná budova, ul. Poštová, č.p. 240/2, Sereď. O dátume kolaudácie uvedenej stavby je podnájomník povinný nájomcu bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od kolaudácie, písomne informovať. Zmluvná pokuta za nesplnenie povinnosti je ročné nájomné“. A v druhej zmluve bod 4: „Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca začne uhrádzať nájomné až po skolaudovaní stavby – Byt s polyfunkciou, ul. Poštová, č.p. 241/2, k.ú. Sereď. O dátume kolaudácie uvedenej stavby je nájomca povinný prenajímateľa bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, písomne informovať. Zmluvná pokuta za nesplnenie povinnosti je ročné nájomné“.
http://transparentne.sered.sk/zmluvy/sms/2016/20160128112326.pdf
http://transparentne.sered.sk/zmluvy/sms/2019/201911.pdf
Vedúci oddelenia rozvoja mesta ohľadne prenájmu parkovacích miest na moje otázky uviedol: „Čakatelia na Garbiarsku ul. sú traja. Všetci sú od roku 2019. Štvrtá čo bola, bola od roku 2017, ale tento rok sa uvoľnilo jedno miesto, čiže zostali traja. Všetci spĺňajú podmienky. T.j. trvalá adresa na danej ulici a žiadajú jedno parkovacie miesto. Vozidlo je v ich vlastníctva a samozrejme má GA ŠPZ. Suma za jedno parkovacie miesto je 201,30 EUR/rok“
Rozdiel medzi sumami za pakovacie miesta je viac ako sto eur ročne. Mesto Sereď žiada za parkovacie miesta 201,30eura a SMS 87,50eura. Podnájomník a nájomca mohli využívať parkovacie miesta okamžite po podpísaní zmluvy aj napriek tomu, že nájomné za parkovacie miesta nemuseli ihneď hradiť a nebol ani stanovený presný termín. Žiadna podmienka o trvalom pobyte na Garbiarskej, vozidlo s GA ŠPZ v ich vlastníctve a o jednom parkovacom mieste už ani nehovoriac.
Kontrolórka mesta Sereď vo svojej správe z vykonanej kontroly zo dňa 03. 02. 2020 píše, že vybudované parkovacie miesta na Garbiarskej ulici z dotácie podľa zmluvy zo dňa 12. 12. 2012 by mali mať zachovaný verejný charakter počas celej doby ich existencie. Vyplýva to zo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Parkovacie miesta stratili charakter verejného záujmu potom, čo boli prenajaté na súkromné účely.
V ostatnom čase sa v meste objavil fenomén o prenájme pozemkov na vybudovanie parkovísk, za účelom získania stavebného povolenia. Svoje by o tom vedeli povedať aj obyvatelia bytovky na Čepeňskej ulici. Vlastníci jednoducho nemajú dostatočné priestory na vybudovanie parkovacích plôch na svojich pozemkoch, tak si parkoviská prenajímajú. Z kapacitných dôvodov to zrejme inak asi nejde. Aj keď práve takáto podmienka, teda zabezpečenie adekvátneho počtu parkovacích miest pre vydanie platných povolení, mala zrejme slúžiť na rozšírenie parkovacích kapacít v meste. Tu by som ešte dal do pozornosti VZN 7/2015, teda platný územný plán mesta Sereď ktorý hovorí: „odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb“.
https://www.sered.sk/subory/170/20190703174259_vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-sered-c-5-2019-zo-dna-19-06-2019-ktorym-sa-meni-a-dop-na-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-7-2015-ktorym-sa-_5d1ccd0439db70.65185300.pdf
Vedúca stavebného úradu mi uviedla, že prenajaté parkovacie miesta na Garbiarskej ulici uvedené v zmluvách o podnájme a prenájme slúžili na vydanie potrebných povolení k stavbe na Poštovej ulici.
Zdroj: M.Hanus

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články