ISSN 1338-032X

Výzva niektorých poslancov primátorovi mesta, vo veci bezodkladného odstránenia nelegálne skladovaného plastového odpadu z mestského pozemku

Vážený pán primátor, Ing. Martin Tomčányi.

My, dolu podpísaní poslanci mestského zastupiteľstva v Seredi, s veľkým
znepokojením vnímame aktuálnu situáciu ohľadom užívania prenajatých
pozemkov mesta v lokalite Malý Háj (parcely č. 4012/3 a 4012/16-24).

Považujeme za neakceptovateľný stav, kedy nový nájomník, spoločnosť
GreenCon Recycling s.r.o., pokračuje v praktikách predchádzajúceho
nájomníka, spoločnosti Tekadex s.r.o. a napriek tlaku poslancov MsZ,
komisie RMaŽP a častejším poslaneckým kontrolám, v rozpore s
vyjadreniami a prísľubmi konateľa oboch spoločností, naďalej v rozpore s
nájomnou zmluvou, naváža na pozemky mesta plastový odpad aj
zahraničného pôvodu.

Máme za to, že deklarovaný zámer spoločnosti spracovávať plasty spolu s
bioodpadom na recyklačnej linke, neoprávňuje nájomníka pred získaním
všetkých potrebných povolení, v rozpore s nájomnou zmluvou, uskladňovať
na predmetných pozemkoch plastový odpad. Nakoľko predmetné pozemky
sa nachádzajú v Chránenom vtáčom území Úľanská mokraď a
deklarovaný zámer nájomcu nie je v súlade s platným územným plánom
mesta, získanie všetkých potrebných povolení môže byť časovo veľmi
náročné.

Ak by mesto súhlasilo s uskladnením plastového odpadu do doby
sprevádzkovania zamýšľanej recyklačnej linky, vystavuje sa riziku, že sa
mu, v prípade akýchkoľvek problémov nájomcu (ako napr. pri spoločnosti
Tekadex či BPS Vlčkovce s.r.o.), vráti pozemok spolu s tonami plastového
odpadu.

Preto vás týmto, vážený pán primátor žiadame, aby ste ako štatutár mesta,
vyzvali nájomcu, spoločnosť GreenCon Recycling s.r.o. k neodkladnému
odstráneniu všetkých plastových odpadov z predmetných pozemkov vo
vlastníctve mesta. Ďalej vás žiadame, pokiaľ nájomca neuposlúchne výzvu,
a naďalej budú na mestských pozemkoch v rozpore s nájomnou zmluvou
skladované plastové odpady, aby ste v súlade s článkom VIII, bodom 2.a)
nájomnú zmluvu vypovedali.

Na záver, pán primátor, veríme, že zabezpečíte aby si už bývalý nájomca,
spoločnosť Tekadex, rovnako v zastúpení pánom Ing. Krošlákom, splnil
svoju povinnosť vyplývajúcu z nájomnej zmluvy ukončenej dňom
31.12.2020 a aby vyhotovil odovzdávací protokol, ktorý bol povinný
odovzdať prenajímateľovi pri odovzdaní predmetu nájmu. Overenie
pravdivosti skutočností uvedených v odovzdávacom protokole povereným
zamestnancom Mesta Sereď pritom považujeme za nevyhnutné.

S pozdravom

Ing. Ondrej Kurbel,
Ing. Mária Fačkovcová,
PhDr. Michal Hanus,
Mgr. Tomáš Karmažín,
Mgr. Pavlína Karmažínová,
Dušan Irsák,
PaedDr. Slávka Kramárová,
Pavol Kurbel,
JUDr. Edita Červeňová,
JUDr. Michal Irsák,
poslanci MsZ v Seredi

V Seredi 18.1.2021

– – –

Výzva v pdf:

výzva_Malý_Háj_komplet

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články