nedeľa, 26. septembra, 2021
ISSN 1338-032X

Nová kotolňa cukrovaru znamená okrem iného aj výrazné zníženie exhalátov

Bc. Ľubomír Veselický /5 MÁJ 2021/    V utorok 4. 5. 2021 sa na pozvanie pána Ing. Dušana Janíčka, riaditeľa pre vonkajšie vzťahy seredského cukrovaru, uskutočnilo stretnutie, ktorého obsahom bolo oboznámenie sa so stavom výstavby novej plynovej kotolne v areáli cukrovaru a prediskutovanie možností utlmenia prevádzky v starej uhoľnej kotolni umiestnenej v areáli bývalej Niklovej huty. Na stretnutí s ďalšími riadiacimi pracovníkmi cukrovaru pánom Ing. Dušanom Brňom , výrobno-technickým riaditeľom a Dipl. Ing. Adrianom Šedivým , konateľom a riaditeľom pre poľnohospodárske operácie SLOVENSKÝCH CUKROVAROV s.r.o. sa zúčastnil starosta obce Dolná Streda PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry a zástupca primátora Serede Bc. Ľubomír Veselický.

Dôvodom výstavby novej kotolne bol limitovaný čas pre prevádzku nateraz používanej uhoľnej kotolne, kvôli vysokému obsahu oxidu siričitého. Spaľovacie procesy v nej nedovoľovali dosahovať nové emisne limity . Rovnako silný bol aj záujem spoločnosti prispieť k lepšej kvalite ovzdušia vo svojom okolí zavedením najmodernejšej BAT technológie na výrobu pary. Spustením novej kotolne sa znečisťovanie ovzdušia v okolí Dolnej Stredy a Seredi stane minulosťou.

Výkonové parametre dvoch kotlov zn. BOSCH sú v porovnaní s výkonom dosluhujúcej kotolne vyššie. Účinnosť kotlov bude dosahovať 97,6 % čo v porovnaní s pôvodnou kotolňou predstavuje nárast o 25,6% . Nové zariadenie bude produkovať paru s maximálnym parným výkonom 72tpary/hod a teplote prislúchajúcej aktuálnemu tlaku potrebnému pre spracovanie cukrovej repy a pre procesy pri výrobe cukru. Oba kotly sú dvojplamencové, to znamená, že je aj zvýšená prevádzková bezpečnosť. Na každom kotle sú inštalované dva horáky z toho jeden je iba na ZP a druhý je kombinácia spaľovania ZP+ Bioplyn. Pri konfigurácii kotlov sa vychádzalo s požiadavky čo najvyššej účinnosti a vysokých požiadavkách na emisne limity.
Počas rozhovorov predstavili manažéri cukrovaru aj svoju aktuálnu pozíciu na trhu s cukrom a blízkou budúcnosťou cukrovaru. Nie je bez zaujímavosti, že seredský cukrovar vďaka novým technológiám spolu s cukrovarom v Trenčianskej Teplej dnes vyrábajú viac cukru, ako v minulosti vyrábalo všetkých 10 cukrovarov na Slovensku dohromady.

Pozitívnou správou je aj zväčšujúci sa počet dodávateľov cukrovej repy , či skôr výmera hektárov, na ktorých dodávatelia cukrovú repu pestujú. Predstavitelia SLOVENSKÝCH CUKROVAROV s. r. o. sa s uznaním vyjadrili o pozitívnom prístupe štatutárov Serede a Dolnej Stredy a ich ústretovosti, ktorú preukazovali pred a počas prípravy výstavby novej kotolne. Obojstranným záverom diskutujúcich bolo konštatovanie, že vzťah manažmentu SLOVENSKÝCH CUKROVAROV s.r.o. a blízkych samospráv možno bez zveličovania označiť ako partnerský v tom najlepšom slova zmysle.
Predmetom rozhovorov bolo aj možné využitie saturačných kalov a zeminy, ktoré okrem toho, že sú vhodným hnojivom pre kyslé pôdy sú aj ideálnym materiálom pre prekrytie blízkej skládky polymetalického prachu – luženca za Niklovou hutou.
SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o. oslovili s ponukou rekultivácie skládky lúženca aj Ministerstvo životného prostredia SR. V súčasnosti prebieha odborná diskusia o alternatívach riešenia.

Očakávané spustenie novej kotolne cukrovaru v blízkej budúcnosti znamená novú etapu prevádzky seredského cukrovaru a pokračujúcu spoluprácu predstaviteľov cukrovarníckej spoločnosti , mesta Sereď a obce Dolná Streda.

 

 

zdroj: seredskenovinky.sk

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články