Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v prírodnom prostredí !

0
22

Prezídium HaZZ |MM| Niekoľko dní pretrvávajúce horúce počasie na celom území Slovenskej republiky môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiarov, ktoré vznikajú najmä v prírodnom prostredí.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pre celé územie okresu alebo časť územia okresu.

Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä:

➡️ suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní;
➡️ zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní;
➡️ ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa  ZAKAZUJE najmä:

➡️ fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety;
➡️ používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
➡️ vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
➡️ spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone až do výšky 16 596 eur, fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta do výšky 331 eur.

Zoznam okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, ktoré vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každodenne aktualizovaný na webovej stránke www.hasicisr.sk v sekcii Dôležité oznamy (pravý stĺpec).

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov doposiaľ vyhlásilo 10 okresných riaditeľstiev HaZZ.

Foto: HaZZ

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno