nedeľa, 26. septembra, 2021
ISSN 1338-032X

Dobré správy z parlamentu pre živnostníkov

MV SR |MM|   Poslanci Národnej rady SR schválili na aktuálnej schôdzi novelu živnostenského zákona, ktorú pripravilo ministerstvo vnútra. Prináša zjednodušenie podmienok z pohľadu živnostníkov. Ide predovšetkým o zníženie administratívnej záťaže pri ohlasovaní živnosti využívaním informácií z registra obyvateľov.

NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY :

✅ Okresný úrad si údaje na účely získania výpisu z registra trestov overí priamo cez REGOB, ohlasovateľ živnosti ich nemusí dokladovať.
✅ Vypúšťame povinnosť okresného úradu vyžiadať si v rámci konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory.
✅ Predlžujeme lehoty na oznámenie zriadenia prevádzkarne, a to až do 15 dní, doteraz musel podnikateľ túto skutočnosť oznamovať najneskôr v deň jej zriadenia.
✅ V nadväznosti na potreby praxe zavádzame väčšiu variabilitu inštitútu pozastavenia prevádzkovania živnosti, a to odstránením minimálnej a maximálnej doby pozastavenia.

▪CIEĽOM je umožniť, aby doba pozastavenia prevádzkovania živnosti nebola zákonom limitovaná.

▪Podnikateľ po zapracovaní navrhovanej zmeny bude oprávnený oznámiť živnostenskému úradu dobu pozastavenia živnosti na ním určenú dobu s ohľadom len na svoje aktuálne potreby a možnosti.

▪Podnikateľ bude mať rovnako ako doposiaľ priestor kedykoľvek v priebehu pozastavenia oznámiť živnostenskému úradu zmenu doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

✅ Znižuje sa aj výška pokuty. Vzhľadom na neprimeranú prísnosť právnej úpravy pri ukladaní pokuty za neohlásenie prevádzkarne živnostenskému úradu sa najvyššia prípustná hranica pokuty zníži z 1659 eur na 663 eur.

Účinnosť novely živnostenského zákona bude od 1. augusta 2021.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články