nedeľa, 19. septembra, 2021
ISSN 1338-032X

Stanovisko dočasne povereného riaditeľa ÚIS k pochybnostiam o činnosti špecializovaného tímu ÚIS

MV SR  |MM|  Dočasne poverený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, Peter Scholtz, prijal v uplynulých dňoch niekoľko podaní, ktoré sú, v prípade, ak by sa potvrdili, spôsobilé zásadným spôsobom spochybniť nestrannosť, objektivitu a taktickú správnosť postupov vedenia tímu ÚIS, ktorý bol zriadený na prešetrenie podozrení zneužívania právomocí príslušníkov NAKA. Na základe uvedených skutočností dočasne poverený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby pristúpil k okamžitému riešeniu vzniknutej situácie. V zmysle všeobecne záväzných ako aj interných predpisov prijal všetky opatrenia, ktorými je možné tieto informácie preveriť. Okrem iných bol vykonaný personálny pohovor s vedúcou uvedeného tímu, bola zahájená kontrola a zabezpečené ďalšie podporné materiály. Napriek enormnej snahe sa doposiaľ využitými prostriedkami nepodarilo jednoznačne vyvrátiť všetky pochybnosti. Dočasne poverený riaditeľ ÚIS sa preto v zmysle platných interných predpisov rozhodol požiadať o vyšetrenie vedúcej tímu na polygrafe. V priebehu takto vykonávaných kontrolných opatrení však pochybnosti o objektivite a nestrannosti vykonávaných úkonov neustále pribúdali. Dočasne poverený riaditeľ ÚIS preto považuje za nevyhnutné svojím rozhodnutím pozastaviť činnosť vedúcej tímu ÚIS v uvedenom tíme do času, kým sa jednoznačne nepotvrdí, alebo nevyvráti opodstatnenosť vzniknutých pochybností. Týmito opatreniami nie je žiadnym spôsobom spochybňovaná zákonnosť doteraz vykonávaných trestno-procesných úkonov tímu, ktorej garantom sú orgány prokuratúry.

 

Úrad inšpekčnej služby musí byť absolútnou garanciou a autoritou pri dohľade nad zákonnosťou postupov príslušníkov Policajného zboru. Akékoľvek spochybňovanie práce inšpekcie je absolútne neprípustné, preto bolo nevyhnutné a potrebné prijať všetky uvedené opatrenia. Dočasne poverený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby chce usilovať o prinavrátenie dôveryhodnosti ÚIS, rovnako ako chrániť príslušníkov ÚIS pred dezinformáciami a pokusmi o diskreditáciu.

 

Činnosť špecializovaného tímu nie je pozastavená, prebiehajúce trestno-procesné úkony budú naďalej vykonávané v zmysle stanovených plánov vyšetrovania, čo bude garantovať dočasne poverený vedúci tímu.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články