Ako ďalej s našim štadiónom

0
9

Adrián Ševeček  /23 SEP 2021/

Správna rada Športového klubu futbalu, mesto Sereď a Správa majetku Sereď s. r. o. zastúpená konateľom Ing. Karolom Andrášikom, si dali za cieľ zrekonštruovať štadión v Seredi už koncom roka 2019. Štadión by mal spĺňať najvyššiu kategorizáciu futbalových štadiónov UEFA a bude niesť štatút I. ligy.

Tento proces rekonštrukcie  prešiel zatiaľ veľmi zdĺhavým administratívnym procesom. Pre vydanie rozhodnutia EIA bolo spracované Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Štadión Sereď – rekonštrukcia a dostavba“(ďalej len „oznámenie“). Pre spracovanie oznámenia v požadovanom rozsahu bolo potrebné spracovať akustickú štúdiu, svetlotechnický posudok a dopravno-technické posúdenie.

Spracovanie dopravno-technického posúdenia v období pandemickej situácie v súvislosti s COVID-19 nebolo možné, nakoľko nápor dopravy na komunikácie v meste Sereď neboli také objemné, ako bývajú za bežného stavu. Akustická štúdia bola spracovaná, ale nakoľko v areáli štadióna musí byť vybudovaných viac ako 500 parkovacích miest, podľa vyhlášky MŽP SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí prekračujú najvyššie prípustné hodnoty hluku pre iné zdroje. Svetlotechnický posudok taktiež nebolo jednoduché vypracovať, nakoľko svetlá štadióna osvetľovali okolité rodinné domy nad povolené hodnoty.

Štadión navrhnutý v takomto „objeme“ nie je možné “vtlačiť“ do obytného územia, kde je obklopený rodinnými domami. Reorganizáciou  dopravy by museli prejsť mnohé ulice v meste Sereď. Vedenie Správy majetku Sereď s. r. o., sa preto rozhodlo zvoliť iný postup rekonštrukcie štadióna. Na základe všetkých spracovaných štúdii a posudkov bola projektová dokumentácia prepracovaná a návrh rekonštrukcie štadióna upravený tak, aby splnil všetky zákonnom stanovené podmienky a požiadavky futbalového zväzu.

V prvej etape bola z  pôvodnej projektovej dokumentácie vytiahnutá a prepracovaná pôvodná hlavná tribúna, ktorá je prispôsobená tak, aby po jej výstavbe štadión spadal minimálne do 3. ligy.  Následne sa modulárnym systémom môžu v ďalších etapách napojiť nasledujúce tri tribúny, ktoré spolu vytvoria takzvaný “kotol“. Tento model nebude svetlo ani zvuk šíriť do priľahlých rodinných domov nad stanovený rámec.

Dokončenie prvoligového štadióna, je behom na dlhú trať, nakoľko budeme musieť riešiť spomínanú reorganizáciu dopravy v meste a vybudovanie záchytného parkoviska pre návštevníkov štadióna. V prvej etape plánujeme vybudovať 100 parkovacích miest v areáli štadióna.

Počas mesiaca september bolo ukončené verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia.

Predpokladaný začiatok rekonštrukcie štadióna je na jar 2022.

 

 

zdroj: seredskenovinky.sk

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno