ISSN 1338-032X

Nárok na predĺžený rodičovský príspevok: NAJČASTEJŠIE OTÁZKY V PRAXI

MPSVR SR |MM|  Rodičia detí vo veku od 3 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku ho môžu poberať rodič,  ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Schválené opatrenie platí od 30. mája 2023.

S čím sa rodič najčastejšie stretáva v praxi? Prinášame SÉRIU OTÁZOK a PRÍKLADY konkrétnych situácií v súvislosti s nárokom na rodičovský príspevok.

 

 • KOMU JE RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK Z DÔVODU NEPRIJATIA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY URČENÝ?

Pre rodiča, ktorý zabezpečuje starostlivosť (osobne alebo v súkromnom, resp. cirkevnom zariadení) o dieťa, ktoré neprijali do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, najdlhšie však do začiatku školského roka, v ktorom si začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

 • AKO SA DOZVIEM, KTORÁ MATERSKÁ ŠKOLA JE SPÁDOVÁ?

Zriaďovateľ materských škôl si určuje spádovosť jednotlivých materských škôl podľa rozloženia obce. Spádovosť je určená vo všeobecne záväznom nariadení obce. Každému dieťaťu prináleží podľa jeho trvalého pobytu len jedna spádová materská škola.

 • ČO AK SA V OBCI NENACHÁDZA MATERSKÁ ŠKOLA?

V prípade, ak sa v obci nenachádza materská škola a obec nevytvorí podmienky  na určenie spádovej materskej školy (neuzatvorí písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole), regionálny úrad miestnej štátnej správy v školstve zriadi materskú školu, ktorá bude plniť tento účel.

 

 • KEDY DIEŤA ZAČÍNA PLNIŤ POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE?

Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

 • OD AKÉHO VEKU SA PRIJÍMAJÚ DETI NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE?

Vo všeobecnosti sa na predprimárne vzdelávanie v zmysle školského zákona prijímajú deti od 3 rokov veku. Len vo výnimočných prípadoch môže byť prijaté aj dieťa od 2 rokov veku. Starostlivosť o deti do 3 rokov je zabezpečovaná prostredníctvom doteraz vyplácaného rodičovského príspevku. Je slobodnou voľbou rodiča, či bude starostlivosť o dieťa zabezpečovať osobne alebo prostredníctvom zariadenia.

 • AKÉ ROZHODNUTIE K NÁROKU NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK POTREBUJEM?

Zákon o rodičovskom príspevku vyžaduje predložiť len rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, a to na základe riadneho zápisu v mesiaci máj príslušného kalendárneho roka, v ktorom dieťa najneskôr do 31. augusta dovŕši 3 roky veku.

Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa nemôže byť staršie ako 12 mesiacov. Jeho platnosť je na školský rok.

 

 • AKO SI MÔŽEM UPLATNIŤ NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK?

Nárok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti o rodičovský príspevok na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu. Nie je možné pokračovať v poskytovaní rodičovského príspevku na základe pôvodnej žiadosti o rodičovský príspevok.

 • ODKEDY MI VZNIKNE NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK?

Rodičovský príspevok sa poskytuje vždy na školský rok – tak ako sa aj prijímajú deti do materských škôl, teda od 1. septembra do 31. augusta daného školského roka.

Príklad: Rodič v mesiaci máj 2023 požiada o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy a v priebehu mesiaca jún 2023 dostane negatívne rozhodnutie, že dieťa nie je prijaté na školský rok 2023/2024. Môže si následne požiadať o rodičovský príspevok a tento sa mu začne poskytovať od 1. septembra 2023. Rodičovský príspevok sa bude vyplácať počas celého školského roku 2023/2024, to znamená do 31. augusta 2024 za podmienky, že dieťa neumiestni do inej štátnej materskej školy. Následne, ak sa rodičovi opätovne nepodarí dieťa umiestniť v spádovej materskej škole ani v ďalšom školskom roku, je povinný rozhodnutie o neprijatí na ďalší školský rok predložiť do konca augusta 2024. Ak tak neurobí, rodičovský príspevok mu bude odňatý.

 • KEDY STRATÍM NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK?

Nárok na rodičovský príspevok zaniká prijatím dieťaťa do inej materskej školy zriadenej územnou samosprávou alebo nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie. Rodičovský príspevok však môže byť odňatý aj v prípade, ak sa rodič nepreukáže na konci školského roka novým negatívnym rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na ďalší školský rok.

 • MÁM POVINNOSŤ OZNÁMIŤ, ŽE MOJE DIEŤA BOLO PRIJATÉ DO INEJ ŠTÁTNEJ MATERSKEJ ŠKOLY?

Rodič má povinnosť oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní, že jeho dieťa bolo prijaté do materskej školy zriadenej územnou samosprávou.

 • MÔŽEM POBERAŤ POPRI RODIČOVSKOM PRÍSPEVKU AJ INÉ DÁVKY?
 • Materské – NIE
 • Rodičovský príspevok na mladšie dieťa – NIE
 • Príspevok na starostlivosť – NIE
 • Ošetrovné – ÁNO
 • Dávku v nezamestnanosti – NIE
 • Tehotenské – ÁNO
 • Pomoc v hmotnej núdzi – ÁNO (rodičovský príspevok sa však považuje za príjem v plnej výške)
 • Invalidný dôchodok – ÁNO

PRÍKLADY Z PRAXE:

 • Môjmu dieťaťu „zle“ vychádzajú roky. Kedy mi vznikne nárok na rodičovský príspevok?

Dieťa sa narodilo v decembri 2020. Rodič pôjde v máji 2023 na zápis do spádovej materskej školy. Dieťa k 31. augustu 2023 nemá 3 roky. Do spádovej materskej školy ho nevezmú z dôvodu veku (k 1. septembru 2023 má dieťa stále len 2 roky). Nárok na rodičovský príspevok rodičovi nevznikne. Do decembra 2023 sa mu bude poskytovať klasický rodičovský príspevok. Takýto rodič dieťaťa, ktorému „zle“ vychádzajú roky, pôjde na riadny zápis až v máji 2024 a ak následne na základe tohto zápisu dieťa do spádovej materskej školy neprijmú, vznikne mu nárok na rodičovský príspevok od septembra 2024. V období od januára 2024 do septembra 2024 rodičovi nebude vyplácaný predĺžený rodičovský príspevok.

Dieťa sa narodilo v októbri 2019. Rodič bol na zápise do spádovej materskej školy v mesiaci máj 2022. Dieťa však k 31. augustu 2022 nedovŕšilo 3 roky veku, a preto nebolo na školský rok 2022/2023 prijaté z dôvodu veku (k 1. septembru 2022 malo stále len 2 roky). Takémuto rodičovi nevznikne nárok na rodičovský príspevok od mája 2023 do augusta 2023. Dieťa pôjde na riadny zápis do spádovej materskej školy ako trojročné až v máji 2023. Ak na základe tohto zápisu nebude prijaté do spádovej materskej školy, vznikne rodičovi nárok na rodičovský príspevok od 1. septembra 2023.

 • Moje dieťa malo 3 roky už minulý rok a do spádovej materskej školy ho nevzali. Kedy mi vznikne nárok na rodičovský príspevok?

Dieťa sa narodilo v apríli 2019. Rodič bol na zápise do spádovej materskej školy v máji 2022. Dieťa v apríli 2022 dovŕšilo 3 roky. Do spádovej materskej školy ho nevzali. Rodič si môže požiadať o rodičovský príspevok od mája 2023 a bude mu poskytovaný do augusta 2023. Ak sa následne preukáže, že dieťa opäť nevzali do spádovej materskej školy rozhodnutím z júna 2023 na školský rok 2023/2024, bude sa v poskytovaní rodičovského príspevku pokračovať.

 • Moje dieťa sa narodilo v lete. Kedy mi vznikne nárok na rodičovský príspevok?

Dieťa sa narodilo v auguste 2020. Rodič pôjde v máji 2023 na zápis do spádovej materskej školy. Dieťa v auguste 2023 dovŕši 3 roky. Do spádovej materskej školy ho neprijmú z dôvodu nedostatočných kapacít. Od 1. septembra 2023 rodičovi vznikne nárok na rodičovský príspevok.

 

Prehľadná tabuľka: Podľa mesiaca a roku narodenia dieťaťa uvádzame, kedy má rodič nárok na poberanie rodičovského príspevku v prípade, ak dieťa neprijali do spádovej materskej školy:

  POSKYTOVANIE RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU OD:
MESIAC A ROK NARODENIA DIEŤAŤA: školský rok 2022/2023
máj-august 2023
rozhodnutie          z júna 2022
školský rok
2023/2024
od septembra 2023
rozhodnutie
z júna 2023
školský rok
2024/2025
od septembra 2024
rozhodnutie
z júna 2024
školský rok
2025/2026
od septembra 2025
rozhodnutie
z júna 2025
september 2017 X X X
október 2017 X X X
november 2017 X X X
december 2017 X X X
január 2018 X X X
február 2018 X X X
marec 2018 X X X
apríl 2018 X X X
máj 2018 X X X
jún 2018 X X X
júl 2018 X X X
august 2018 X X X
september 2018 X X
október 2018 X X
november 2018 X X
december 2018 X X
január 2019 X X
február 2019 X X
marec 2019 X X
apríl 2019 X X
máj 2019 X X
jún 2019 X X
júl 2019 X X
august 2019 X X
september 2019 X X
október 2019 X X
november 2019 X X
december 2019 X X
január 2020 X X
február 2020 X X
marec 2020 X X
apríl 2020 X X
máj 2020 X X
jún 2020 X X
júl 2020 X X
august 2020 X X
september 2020 X X
október 2020 X X
november 2020 X X
december 2020 X X
január 2021 X X
február 2021 X X
marec 2021 X X
apríl 2021 X X
máj 2021 X X
jún 2021 X X
júl 2021 X X
august 2021 X X
september 2021 X X X
október 2021 X X X
november 2021 X X X
december 2021 X X X
január 2022 X X X
február 2022 X X X
marec 2022 X X X
apríl 2022 X X X
máj 2022 X X X
jún 2022 X X X
júl 2022 X X X
august 2022 X X X

 

Vysvetlivky:       ✔         majú nárok na poberanie rodičovského príspevku

X             nemajú nárok na poberanie rodičovského príspevku

 

 

 

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Futbal v Trnave skončil bez výtržností, iba opitý fanúšik „stratil“ nohavice

KR PZ Trnava |MM| Polícia nemusela v súvislosti s medzinárodným futbalovým zápasom riešiť žiadne výtržnosti ani hromadné narušenie...

Mladý vodič zrazil 69-ročného chodca

KR PZ Trenčín |MM|  Včera krátko po 21:00 hod. došlo na ulici Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom...

Alkohol u vodičov a u vodičov nemotorových vozidiel na cestách v Žilinskom kraji

KR PZ Žilina |MM|  Policajti v Žilinskom kraji s cieľom pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky neustále...

V rukách policajtov skončil muž podozrivý z drogovej trestnej činnosti

KR PZ Žilina |MM|  Na základe operatívnych informácií v boji s drogovou trestnou činnosťou vykonali čadčianski kriminalisti spoločne...

Vážna dopravná nehoda v Turčianskych Tepliciach

KR PZ Žilina |MM| Dnešného dňa v ranných hodinách došlo na ceste č. II/519 v katastrálnom území obce...

Policajné správy z Prešovského kraja

KR PZ Prešov|MM|  Konflikt senioriek Vyšetrovateľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove bolo na základe získanej dôkazovej situácie vznesené obvinenie ...

Volebný deň si spestrili alkoholom. Škoda, že potom sadli za volant

KR PZ Trnava |MM| Policajti z okresu Dunajská Streda museli v sobotu riešiť nielen dohľad nad pokojným priebehom...

Vlastnej manželke mal bez jej vedomia podávať drogy

KR PZ Trenčín |MM|  Polícii v Bánovciach nad Bebravou bola zúfalá žena podať oznámenie o tom, že má...

Komisia pre voľby oficiálne vyhlásila výsledky volieb do Európskeho parlamentu v SR

MV SR |MM|  Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v súlade so zákonom o podmienkach...

Polícia zatiaľ zaznamenala dva incidenty v súvislosti s Eurovoľbami 2024 – AKTUALIZOVANÉ

Prezídium PZ SR |MM|  Aktuálne sme zaznamenali dva incidenty. Prvý incident evidujeme v okrese Nové Zámky. V jednej z okrskových volebných miestností...

NDS spustilo opravy komunikácií okolo privádzača D3 Kysucké Nové Mesto

NDS |MM| Včera v noci odštartovali opravy komunikácií, ktoré boli využívané počas výstavby privádzača D3 v úseku Žilina...

Enviropolícia obvinila osobu za nelegálny výrub a krádež dreva v Bratislave

Prezídium PZ SR |MM|  Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ vzniesol obvinenie fyzickej osobe z okresu...