ISSN 1338-032X

Výzva na podporu práce s malými deťmi a ich rodinami aj v prostredí marginalizovaných rómskych komunít je zverejnená

MŠVVŠ SR |MM| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo v rámci Grantovej schémy na podporu ranej starostlivosti a intervencie, vyhlásenej v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, výzvu s názvom „Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby“. Podporené budú projekty zamerané na zdravý kognitívny, sociálny a psychomotorický vývin detí a rozvoj rodičovských zručností a spôsobilostí s cieľom zlepšiť šance detí pochádzajúcich z uvedeného prostredia na začlenenie do predprimárneho vzdelávania a následne umožniť aj ich úspešný vstup do školy.

Výzva tvorí dôležitý prvok v zabezpečení podmienok pre vytváranie inkluzívneho školského prostredia, a tým aj pre zvýšenie šancí pre sociálnu inklúziu Rómov a Rómiek. Bariéry existujúce v prostredí MRK, vrátane slabšieho povedomia o prínosoch predprimárneho vzdelávania, ako aj horšej pripravenosti detí vyrastajúcich v prostredí generačnej chudoby na vzdelávanie patria medzi kľúčové faktory ovplyvňujúce neskoršie vzdelávacie výsledky žiakov. Výzva je v súlade aj s cieľmi Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní do roku 2030 a Národnej stratégie rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti na roky 2022 – 2030.

Do výzvy sa môžu zapojiť nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia, príspevkové organizácie a účelové zariadenia cirkvi. Celková výška prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti určených na výzvu je 6 263 520 eur. Žiadatelia môžu podať žiadosť elektronicky do 25. augusta 2023 na webovej stránke výzvy v Informačnom a monitorovacom systéme Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ISPO).

Bližšie informácie o výzve sú zverejnené na našom webe:  https://www.minedu.sk/grantova-schema-na-podporu-ranej-starostlivosti-a-intervencie/.

V prípade ďalších otázok je možné sa obrátiť na vykonávateľa výzvy elektronicky prostredníctvom
e-mailovej adresy ranastarostlivost@minedu.sk.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Medzinárodný deň proti násiliu páchaného na ženách

MŠVVŠ SR |MM| Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáša Druckera je nevyhnutné zintenzívniť prevenciu a...

MIRRI SR: Pridávame sa k medzinárodnej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách

MIRRI |MM|  Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia je ústredná téma medzinárodnej konferencie a stretnutia...

Športové organizácie i samospráva sa môžu uchádzať o financie na rozvoj športovej infraštruktúry

MŠVVŠ SR |MM| Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v rámci celého Slovenska, ale aj modernizácia a rekonštrukcia už existujúcej...

Enviropolícia žiada o pomoc pri identifikácii osôb, ktoré neoprávnene jazdili v Súľovských vrchoch – VIDEO

Prezídium PZ SR |MM|  Enviropolicajti oddelenia Žilina odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK Prezídia PZ žiadajú...