ISSN 1338-032X

Testovanie 9 2023 – výsledky

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl,
4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom
a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom

MŠVVŠ SR |MM| Tohtoročné Testovanie 9 absolvovalo takmer 45 tisíc žiakov na 1 639 školách v riadnom termíne 22. a 23. marca 2023 a 330 žiakov v náhradnom termíne 4. a 5. apríla 2023. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci priemernú úspešnosť 58,7 %, z maďarského jazyka a literatúry 60,6 % a z matematiky 55,1 %. Aj v tomto roku výsledky poukazujú na veľké regionálne rozdiely na úrovni okresov a signalizujú významný vplyv socioekonomického statusu žiaka na jeho výsledky.

Testovanie 9 2023 sa 22. marca 2023 konalo z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 23. marca 2023 z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra na školách s vyučovacím jazykom maďarským a z ukrajinského jazyka a literatúry na jednej škole s vyučovacím jazykom ukrajinským. V náhradnom termíne
sa realizovalo na vybraných školách v dňoch 4. a 5. apríla 2023.

Testovania sa v tomto školskom roku zúčastnili okrem žiakov 9. ročníka základných škôl
a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom aj žiaci 4. ročníka tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom, ktorí boli prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zúčastniť sa ho mohli aj žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

V riadnom a náhradnom termíne sa testovanie uskutočnilo spolu na  1  639 školách, z toho bolo 1 469 základných škôl, 148 gymnázií, 20 stredných odborných škôl a 2 tanečné konzervatóriá. Z celkového počtu škôl  bolo 1 495 s vyučovacím jazykom slovenským, 126 s vyučovacím jazykom maďarským, 16 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským a 1 škola s vyučovacím jazykom iným.

V riadnom termíne písalo testy spolu 44 936 žiakov (49,4 % dievčat a 50,6 % chlapcov). Z uvedeného počtu bolo 42 354 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 547 žiakov
s vyučovacím jazykom maďarským, 12 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským
a 23 žiakov s vyučovacím jazykom iným. Náhradného termínu sa zúčastnilo 330 žiakov.

Testovaných bolo v riadnom termíne 4 385 žiakov so zdravotným znevýhodnením (9,8 %
z celkového počtu testovanej populácie), 980 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (2,2 % z celkového počtu testovaných žiakov), 994 žiakov z rodín poberajúcich príspevok v hmotnej núdzi (2,2 % z celej populácie žiakov), 438 cudzincov (1,0 % z testovanej populácie žiakov) a 53 žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Objektívnosť priebehu testovania zabezpečovali svojou prítomnosťou pedagogickí zamestnanci z iných škôl, ktorí vykonávali externý dozor počas celého priebehu testovania – pri  rozbaľovaní zásielok s testami, počas administrácie v jednotlivých  testovaných skupinách, pri balení odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok aj pri príprave spätnej zásielky.

 

Výsledky Testovania 9 v školskom roku 2022/2023 – riadny termín

MATEMATIKA

Test z matematiky riešilo 44 831 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 55,1 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 53,4 % a chlapci 56,8 %, rozdiel medzi výsledkom dievčat a chlapcov nie je vecne významný.

Na základných školách písalo test z matematiky 40 280 žiakov (89,8 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 53,4 %. Vo výsledkoch žiakov základných škôl z matematiky sú medzi krajmi navzájom výsledky porovnateľné, mierne vecne významne lepšie výsledky v porovnaní s priemerom základných škôl dosiahli len žiaci Bratislavského kraja s priemernou úspešnosťou 59,1 %.

Na ostatných, teda stredných školách (t. j. gymnáziách a tanečných konzervatóriách s osemročným vzdelávacím programom a stredných školách s päťročným vzdelávacím programom) písalo test z matematiky spolu 4 551 žiakov (10,2 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 70,0 %. Mierne vecne významne lepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja s úspešnosťou 74,2 %, mierne horšie výsledky dosiahli žiaci Košického kraja s priemernou úspešnosťou 64,6 % a najslabšie výsledky, na úrovni strednej miery významnosti, dosiahli žiaci Banskobystrického kraja s priemernou úspešnosťou 63,3 %.

Celoslovenské výsledky žiakov z matematiky v Testovaní 9 2023 podľa okresov sú uvedené v Prílohe 1.1. Regionálne rozdiely vo výkone žiakov z matematiky sa preukázali
aj na úrovni okresov. Najúspešnejší v matematike boli  žiaci z okresu Bratislava I,
ktorí dosiahli úspešnosť 69,3 %, ich výsledky sú  silne vecne významne lepšie
ako celoslovenský priemer. Žiaci z okresov Bratislava II, Bratislava IVBratislava III dosiahli výsledky stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky silne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer sú v okresoch: Rimavská Sobota a Gelnica. V okresoch Rožňava, Kežmarok, Veľký Krtíš, Stropkov, Košice – okolie, Vranov nad Topľou, Trebišov, Revúca,  Svidník, Lučenec, Michalovce a Krupina sme zaznamenali výsledky z matematiky stredne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer. Okrem okresu Krupina majú všetky okresy so silne a stredne vecne významne horšími výsledkami viac ako 5 % podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo viac ako 5 % podiel žiakov z rodín v hmotnej núdzi (pre polovicu z týchto okresov sú príznačné oba javy).

Prehľad rozdelenia žiakov základných škôl do piatich výkonnostných skupín v teste z matematiky na úrovni krajov uvádzame v Prílohe 2. Pri rozdelení žiakov základných škôl podľa výsledkov v teste z matematiky do piatich výkonnostných skupín bolo preukázané,
že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (úspešnosť viac ako 80 % v teste)
je v Bratislavskom kraji (19,7 %). Naopak, najmenší podiel najúspešnejších žiakov je v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji (12,7 %). Najväčší podiel žiakov, ktorí v teste dosiahli slabé a veľmi slabé výsledky (úspešnosť do 40 % v teste), je v Košickom kraji (42,1 %), Banskobystrickom kraji (40,6 %) a Prešovskom kraji (40,2 %). V uvedených krajoch s najvyšším podielom najmenej úspešných žiakov bolo zároveň aj najväčšie zastúpenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – v Prešovskom kraji to bolo 5,8 % z celkového počtu žiakov v kraji, v Košickom kraji 4,8 % a v Banskobystrickom kraji 3,9 %. Prehľad rozdelenia žiakov základných škôl do piatich výkonnostných skupín na úrovni okresov uvádzame v Prílohe 3.

Pri rozdelení žiakov stredných škôl do piatich výkonnostných skupín podľa výsledkov v teste z matematiky sa potvrdzuje, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (s úspešnosťou viac ako 80 %) je v Bratislavskom kraji (40,4 %).  Najmenší podiel najúspešnejších žiakov
je v Banskobystrickom (19,0 %) a Košickom kraji (22,8 %). Stredné školy s najväčším podielom žiakov s úspešnosťou do 40 % v teste z matematiky sa podobne
ako pri základných školách nachádzajú  v Košickom (14,6 %), Banskobystrickom (13,7 %)
a Prešovskom kraji (11,8 %). V ostatných krajoch predstavuje podiel takýchto žiakov menej ako 9 % z testovaných žiakov v príslušnom kraji. Bližšie informácie o rozdelení žiakov stredných škôl do piatich výkonnostných skupín uvádzame v Prílohe 4.

Na základe rozdelenia žiakov základných škôl a stredných škôl do 4 výkonnostných skupín
(1 – najnižšia výkonnostná skupina, 4 – najvyššia výkonnostná skupina žiakov) podľa výsledku v teste z matematiky sa ukazujú značné rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa druhu školy. Grafické znázornenie rozdielov vo výkonnostných skupinách je uvedené v Prílohe 5. Najvyššiu výkonnostnú skupinu (najúspešnejší žiaci v teste) tvorí na základných školách 22,4 % žiakov, na stredných školách je to 45,7 % žiakov. Najnižšiu výkonnostnú skupinu (najmenej úspešní žiaci v teste) tvorí na základných školách 30,1 % žiakov a na stredných školách 6,4 % žiakov.

Z celkového počtu žiakov stredných škôl bolo  4 235 žiakov gymnázií (t. j. 4. ročníka gymnázií s osemročným alebo 1. ročníka gymnázií s päťročným vzdelávacím programom),
čo je 9,4 % z testovanej populácie žiakov. Žiaci gymnázií dosiahli priemernú úspešnosť
71,2 %. Na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom riešilo test z matematiky
2 296 žiakov 4. ročníka (5,1 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 76,3 %. Na gymnáziách s päťročným vzdelávacím programom riešilo test z matematiky
1 939 žiakov 1. ročníka (4,3 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 65,3 %.

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 42 383 žiakov na 1 506 školách. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 58,7 %. Dievčatá dosiahli v teste úspešnosť 61,3 % a chlapci 56,1 %. Výsledok dievčat a chlapcov je porovnateľný.

Na základných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 37 892 žiakov (89,4 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 57,3 %. V teste zo slovenského jazyka a literatúry sú výsledky žiakov základných škôl vo všetkých krajoch porovnateľné
na úrovni celoslovenského priemeru, medzi krajmi nie sú významné rozdiely.

Na stredných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 4 491 žiakov (10,6 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 70,7 %. Výsledky žiakov stredných škôl zo slovenského jazyka a literatúry sú medzi krajmi navzájom porovnateľné, mierne vecne významne horšie výsledky v porovnaní s priemerom stredných škôl dosiahli iba žiaci Košického kraja s priemernou úspešnosťou 67,3 %.

Z celkového počtu žiakov stredných škôl písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 4 174 žiakov gymnázií (9,8 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 71,6 %.
Z nich bolo 2 234 žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom (5,3 % z testovanej populácie žiakov) a dosiahli priemernú úspešnosť 74,6 %. Na gymnáziách s päťročným vzdelávacím programom písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 1 940 žiakov 1. ročníka (4,6 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 68,2 %.

Výsledky celej populácie testovaných žiakov zo slovenského jazyka a literatúry v Testovaní 9 2023 podľa okresov sú uvedené v Prílohe 1.2. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry boli žiaci z okresov Bratislava I (úspešnosť 68,0 %), Bratislava II (úspešnosť 67,5 %), Bratislava IV (úspešnosť 66,8 %) a Banská Bystrica (úspešnosť 64,9 %),  ktorých výsledky sú stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky stredne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch Gelnica, Kežmarok, Rimavská Sobota, Sabinov, Trebišov, Košice – okolie, Revúca, Rožňava, Svidník, Lučenec a Levoča. Okrem okresu Levoča majú všetky okresy so stredne vecne významne horšími výsledkami viac ako 5 % podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo viac ako 5 % podiel žiakov z rodín v hmotnej núdzi (pre väčšinu z týchto okresov
sú príznačné oba javy).

 

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 542 žiakov na 139 školách. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 60,6 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 63,1 % a chlapci 58,2 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Výsledky stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci 4 škôl Bratislavského kraja (68,8 %). Mierne vecne významne horšie výsledky dosiahli žiaci Košického (54,5 %) a Banskobystrického kraja (54,8 %). Ďalšie informácie o výsledkoch jednotlivých okresov z maďarského jazyka
a literatúry uvádzame v Prílohe 1.3.

 

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 538 žiakov zo 139 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 59,4 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 63,5 % a chlapci 55,5 %, výsledky sú porovnateľné. Výsledky silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci 4 škôl Bratislavského kraja (80,7 %). Bližšie informácie o výsledkoch okresov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry uvádzame v Prílohe 1.4.

 

UKRAJINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo na jednej základnej škole 12 žiakov s priemernou úspešnosťou 53,8 %.1

 

Zverejnenie výsledkov a prezentácia podrobných informácií o výsledkoch Testovania 9 2023

Viac informácií o výsledkoch Testovania 9 2023 nájdete TU.

 

Výsledky škôl z Testovania 9 2023 budú zverejnené na portáli Výsledky testovaní
najneskôr 22. 6. 2023.

Zoznam príloh

Príloha 1.1

Výsledky žiakov v Testovaní 9 2023 podľa okresov v teste z matematiky

Príloha 1.2

Výsledky žiakov v Testovaní 9 2023 podľa okresov v teste zo slovenského jazyka a literatúry

Príloha 1.3

Výsledky žiakov v Testovaní 9 2023 podľa okresov v teste z maďarského jazyka a literatúry

Príloha 1.4

Výsledky žiakov v Testovaní 9 2023 podľa okresov v teste zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

Príloha 2

Podiel žiakov ZŠ v piatich výkonnostných skupinách podľa úspešnosti v teste z matematiky podľa krajov

Príloha 3

Podiel žiakov ZŠ v piatich výkonnostných skupinách podľa úspešnosti v teste z matematiky podľa okresov

Príloha 4

Podiel žiakov SŠ v piatich výkonnostných skupinách podľa úspešnosti v teste z matematiky podľa krajov

Príloha 5

Výsledky žiakov z matematiky v Testovaní 9 2023 podľa štyroch výkonnostných skupín a druhu školy

Zoznam skratiek použitých v prílohách

BA Bratislavský kraj
BB Banskobystrický kraj
KE Košický kraj
N počet žiakov
NR Nitriansky kraj
PO

SR

Prešovský kraj

Slovenská republika

stredná škola
TN Trenčiansky kraj
TT Trnavský kraj
ZA Žilinský kraj
základná škola

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Futbal v Trnave skončil bez výtržností, iba opitý fanúšik „stratil“ nohavice

KR PZ Trnava |MM| Polícia nemusela v súvislosti s medzinárodným futbalovým zápasom riešiť žiadne výtržnosti ani hromadné narušenie...

Mladý vodič zrazil 69-ročného chodca

KR PZ Trenčín |MM|  Včera krátko po 21:00 hod. došlo na ulici Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom...

Alkohol u vodičov a u vodičov nemotorových vozidiel na cestách v Žilinskom kraji

KR PZ Žilina |MM|  Policajti v Žilinskom kraji s cieľom pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky neustále...

V rukách policajtov skončil muž podozrivý z drogovej trestnej činnosti

KR PZ Žilina |MM|  Na základe operatívnych informácií v boji s drogovou trestnou činnosťou vykonali čadčianski kriminalisti spoločne...

Vážna dopravná nehoda v Turčianskych Tepliciach

KR PZ Žilina |MM| Dnešného dňa v ranných hodinách došlo na ceste č. II/519 v katastrálnom území obce...

Policajné správy z Prešovského kraja

KR PZ Prešov|MM|  Konflikt senioriek Vyšetrovateľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove bolo na základe získanej dôkazovej situácie vznesené obvinenie ...

Volebný deň si spestrili alkoholom. Škoda, že potom sadli za volant

KR PZ Trnava |MM| Policajti z okresu Dunajská Streda museli v sobotu riešiť nielen dohľad nad pokojným priebehom...

Vlastnej manželke mal bez jej vedomia podávať drogy

KR PZ Trenčín |MM|  Polícii v Bánovciach nad Bebravou bola zúfalá žena podať oznámenie o tom, že má...

Komisia pre voľby oficiálne vyhlásila výsledky volieb do Európskeho parlamentu v SR

MV SR |MM|  Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v súlade so zákonom o podmienkach...

Polícia zatiaľ zaznamenala dva incidenty v súvislosti s Eurovoľbami 2024 – AKTUALIZOVANÉ

Prezídium PZ SR |MM|  Aktuálne sme zaznamenali dva incidenty. Prvý incident evidujeme v okrese Nové Zámky. V jednej z okrskových volebných miestností...

NDS spustilo opravy komunikácií okolo privádzača D3 Kysucké Nové Mesto

NDS |MM| Včera v noci odštartovali opravy komunikácií, ktoré boli využívané počas výstavby privádzača D3 v úseku Žilina...

Enviropolícia obvinila osobu za nelegálny výrub a krádež dreva v Bratislave

Prezídium PZ SR |MM|  Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ vzniesol obvinenie fyzickej osobe z okresu...